Công đoàn và trường tổ chức cho CB, GV, NV đi biển Hawai để giao lưu học tập